SamenDoen

De (statutaire) doelstelling van SamenDoen is:

 • Het versterken van de eigen kracht en het netwerk van de inwoners van haar werkgebied en het (doen) organiseren van informele zorg;
 • Gezondheidsbevordering en talentontwikkeling : ze zorgt ervoor dat individuen, instellingen, wijken en kernen samenwerken op gemeentelijk niveau

Dit alles in de ruimste zin des woords

SamenDoen biedt ondersteuning op maat aan mensen met een hulpvraag (cliënten), mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappij en/of gezondheid en burgerinitiatieven. Dit doet ze met een multidisciplinair team van bevlogen professionals. Bovendien gebeurt dit samen met inwoners, vrijwilligers, ketenpartners en netwerken.

SamenDoen ziet het als haar kerntaak om informele zorg te organiseren rondom kwetsbare burgers. Dit doet ze door de eigen kracht en het netwerk van mensen te versterken, vrijwilligers in te zetten en netwerken & vrijwilligers op te leiden en te begeleiden. SamenDoen ziet het als haar opdracht om mensen en instellingen met elkaar te verbinden zodat er voor iedereen die dat nodig heeft, een vangnet is. Haar uitgangspunt is “Informeel waar kan, professioneel waar nodig”.

SamenDoen begeleidt vrijwilligers bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en bij het vinden van passend (vrijwilligers)werk. Zij kunnen vrijwilligerswerk ook benutten als opstap naar betaald werk.

Door het bieden van Sport en Cultuur op en na school zorgt SamenDoen ervoor dat elk kind hiermee in aanraking komt. Daarbij streeft SamenDoen ernaar dat kinderen een leven lang gaan sporten, gezond gedrag vertonen en bewust cultureel bezig zijn. Dit met als doel dat kinderen in Leerdam fysiek en mentaal fit zijn en zodoende zijn voorbereid op de toekomst.

Organisatie

Het team van SamenDoen bestaat uit 18 bevlogen professionals. Zij werken in Leerdam en Zederik vanuit het kantoor in Leerdam. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur/bestuurder en teamleider. SamenDoen heeft een (onbezoldigde) raad van toezicht.

De medewerkers van Samendoen zijn verdeeld over drie teams te weten:

 1. Team Sociaal Werk
 2. Team Sport & Cultuur
 3. Team Bureaumedewerkers

Voor een schematische weergaven van de organisatie wordt verwezen naar onderstaand organogram.

Organogram SamenDoen

Saskia Smeenk
Directeur
ssmeenk@samendoen.expert
06-19935112
Hanneke Mensch
Adviseur Cliënten en lid Sociaal Team
hmensch@samendoen.expert
06-44562255
Emine Koca
Adviseur Participatie
ekoca@samendoen.expert
06-30346384
Francien Boonstra
Adviseur Mantelzorg
fboonstra@samendoen.expert
06-30475559
Charlotte Brouwer
Adviseur Mantelzorg
cbrouwer@samendoen.expert 
Lenneke Manschot
Adviseur Vrijwilligers
lmanschot@samendoen.expert
06-17972541
Marianne Kats
Adviseur Vrijwilligers en mantelzorg
mkats@samendoen.expert
06-19363190
Jeroen Danz
Adviseur Burgerinitiatieven
jdanz@samendoen.expert
06-44742048
Tulin Yagmur
Adviseur SamenLeven
tyagmur@samendoen.expert
0345-637363
Nick van Gameren
Combinatiefunctionaris Sport
nvgameren@samendoen.expert
06-19041995
Cynthia van de Water
Buurtsportcoach jeugd
cvdwater@samendoen.expert
06-19618967
Ageeth Vrolijks
Buurtsportcoach voor ouderen
avrolijks@samendoen.expert
06-45672870
Mariska van Wijnen
Combinatiefunctionaris cultuur
cultuurcoach@nationaalglasmuseum.nl
06-23440780
Sylvia Terpstra
Combinatiefunctionaris cultuur
sterpstra@samendoen.expert
06-11072683
Monique Swinkels
Combinatiefunctionaris cultuur
educatie@nationaalglasmuseum.nl
06-
Constance Vrijhof
Beweegcoach senioren
oefentherapieleerdam@gmail.com
06-26040013
Anne van Rangelrooij
Medewerker bedrijfsvoering
avrangelrooij@samendoen.expert
0345-637363
Angela Latumaerissa
Bureaumedewerker
alatumaerissa@samendoen.expert
0345-637363
Lia de Vries
Bureaumedewerker
ldevries@samendoen.expert
0345-637363
Marijke van Beusekom
Bureaumedewerker
mvbeusekom@samendoen.expert
0345-637363
Jeroen Danz
Medewerker PR & Beleid
jdanz@samendoen.expert
0345-637363

Raad van Toezicht

Samenstelling en rooster van aftreden

Voorzitter K.I. (Rienk) van Splunder Einde 1e termijn 31-12-2023
Juridisch en procedureel G.W. (Guus) Boogaard (tevens vice voorzitter) Einde 1e termijn 31-12-2023
Financieel en economisch G.H. (Gerrit) Ordelman Einde 1e termijn 04-09-2022
Technologische innovatie/ICT R.R.J. (Rob) van Mook Einde 1e termijn 30-09-2024
Innovaties binnen het sociaal domein C.D.V. (Chantal) van Cappelleveen Einde 1e termijn 04-09-2022

De statutair vastgelegde benoemingsperiode is vier jaar met maximaal één herbenoeming.

SamenDoen heeft een onbezoldigde Raad van Toezicht. De vergoeding beperkt zich tot een onkostenvergoeding en minimale vacatiegelden.

Voor informatie over de kwaliteiten en het profiel Raad van Toezicht wordt verwezen naar bijgevoegd PDF.

Profielschets RvT

De Raad van Toezicht is bereikbaar via Anne van Rangelrooij, Stichting SamenDoen, Industrieweg 16, 4143 HP Leerdam. Telefoon: 0345 637 363 of per e-mail: avrangelrooij@samendoen.expert.

In 2017 hebben Directie en Raad van Toezicht een Governance code opgesteld voor SamenDoen. Deze is grotendeel gebaseerd op de nieuwe code die eind 2016 is uitgebracht door Sociaal Werk Nederland (landelijke brancheorganisatie). In november 2018 is de Governance code geëvalueerd. De Governance code met bijbehorende reglementen zijn als PDF bijgevoegd.

Governance code

SamenDoen is in 2016 ontstaan door een samenvoeging van St. Welzijn, St. Noorderberg en Jong Leerdam. Voor meer informatie wordt verwezen naar de statuten (zie bijgevoegd PDF).

Statuten  

SamenDoen legt verantwoording af aan haar opdrachtgevers (gemeente Leerdam en Zederik) middels een inhoudelijk en financieel jaarverslag. Hier treft u het meest recente jaarverslag.

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016 Zederik

Jaarverslag 2016 Leerdam

Jaarrekening 2016

SamenDoen heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is zijn giften en donaties aftrekbaar van de belasting. Tevens kunnen mensen met een uitkering bij ons aan de slag als vrijwilliger.

Missie, visie en beleid

Onze missie – het ‘ waarom’ – is kort samengevat:

Iedereen doet er toe!

Onze drijfveer is om de inwoner in beweging te brengen om zo (zijn) sterke kanten aan te spreken en zelfvertrouwen op te bouwen. Op die manier kan hij zichzelf ontwikkelen, regie voeren over zijn eigen leven en een betrokken netwerk hebben. Hierdoor kan hij iets doen voor een ander en/of kan actief deelnemen aan de maatschappij. We vragen van inwoners met een ondersteuningsvraag om zich in te zetten om doelen te behalen en te zorgen voor een balans tussen ‘halen en brengen’ (wederkerigheid). Onze overtuiging is dat dit kan bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde, zingeving en ‘ertoe doen’.

Deze missie geeft vorm aan onze visie. Het ‘hoe’!

Lees het gehele ‘waarom en hoe’: Missie & Visie SamenDoen Leerdam & Zederik

Het beleid van SamenDoen is gebaseerd op de strategische koers St. Welzijn (nu SamenDoen) 2016 – 2020.

Per jaar vertaalt SamenDoen dit beleid naar een jaarplan. Jaarplannen van SamenDoen zijn gebaseerd op deze koers en op het subsidiebeleidskader, de uitvraag en de subsidiebeschikkingen van de gemeenten.

Hieronder treft u de meest recente jaarplannen.

Subsidieaanvraag 2019 Sociaal Werk Leerdam

Subsidieaanvraag 2019 CF Sport Leerdam

Subsidieaanvraag 2019 CF Cultuur Leerdam

Subsidieaanvraag 2019 BSC en GIDS Leerdam

Meerjarenbeleid 2016-2020 St. Welzijn

Gemeente Vianen, Leerdam en Zederik gaan samen en worden gemeente Vijfheerenlanden. Binnen deze gemeenten zijn twee stichtingen actief op het gebied van Sociaal Werk. Deze is Stichting Welzijn Vianen en SamenDoen Leerdam & Zederik. Gemeenten fungeren als opdrachtgever richting beide stichtingen. In de aanloop naar deze gemeentelijke fusie met één beleid op het sociaal domein vinden beide stichtingen het van belang om vanuit één visie te (gaan) samenwerken.

In bijgevoegd visiedocument kunt u onze gezamenlijke missie, visie, strategie en organisatie vinden.

Visiedocument

Vrijwilligers

Wederkerigheid

Wij streven ernaar dat er gekeken wordt naar wederkerigheid. Dit houdt in dat in een situatie waar een vrijwilliger van SamenDoen wordt ingezet, gekeken wordt naar de wederkerigheid van de onderlinge afspraak m.b.t. de vrijwilliger en de hulpvrager. De vrijwilliger biedt zijn diensten en/of talenten vrijwillig aan en de hulpvrager zet zich naar gelang dit kan in voor SamenDoen met zijn diensten en/of talenten. Uiteraard berust dit alles op de mogelijkheden van de hulpvrager en wordt dit per koppeling bekeken.

Wij zien dat in de huidige veranderende maatschappij er steeds meer van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties wordt gevraagd en daarom vindt SamenDoen het belangrijk om haar vrijwilligers te ondersteunen en te begeleiden en werkt SamenDoen mee aan deskundigheidsbevordering voor de vrijwilliger m.b.t. het vrijwilligerswerk dat hij uitvoert, maar ook met betrekking tot zijn persoonlijke groei en het ontwikkelen van zijn talenten.

SamenDoen wil vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ondersteunen en stimuleren om sterk te staan en wil daarmee een bijdrage leveren om (lokale

SamenDoen wil duidelijk neerzetten wat haar uitgangspunten zijn m.b.t. de inzet van vrijwilligers. Dit om de vrijwilligers vanuit haar visie te ondersteunen als uitvoerder en als klant. Het doel is het vinden, binden en behouden van vrijwilligers.

Dit vrijwilligersbeleid is van toepassing op alle vrijwilligers die binnen de SamenDoen werkzaam zijn, met uitzondering van de leden van de Raad van Toezicht.
De vrijwilliger is door middel van een vrijwilligersovereenkomst verbonden aan de organisatie.

Klik op vrijwilliger worden voor meer informatie.
Klik op aanmelden om u in te schrijven. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor de uitgebreide versie kunt u terecht op ons vrijwilligersbeleid (PDF)

Samenwerkingspartners

Het uitgangspunt van SamenDoen is om samen met ketenpartners te zorgen voor een integrale aanpak en sluitende netwerken/ketens rondom kwetsbare mensen en maatschappelijke vraagstukken. Dit kenmerkt SamenDoen als netwerkorganisatie.

 • Deelname aan het Sociaal Team. Dit met als doel zo veel mogelijk ondersteuning te bieden aan kwetsbare mensen vanuit de 0e lijn (eigen netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers) en om traploos op- en af te kunnen schalen;
 • Integrale aanpak schulden en participatie i.s.m. het Sociaal Team, AVRES en het netwerk participatie. Bij de aanpak van schulden bieden vrijwilligers thuisadministratie veelal praktische ondersteuning als verlengde arm van de professional; (lees meer)
 • Deelname aan het netwerk participatie met maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en werkgevers. Dit met als doel korte lijnen te hebben voor het vinden van banen en het plaatsen van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Coördinatie van het netwerk mantelzorg met zorginstellingen. Dit met als doel samen te zorgen voor een integraal ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en samen invulling te geven aan events zoals de mantelzorgdag;
 • Coördinatie van het netwerk vrijwilligers met zorg- en maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties. Dit met als doel samen te werken i.p.v. te concurreren om de steeds schaarser wordende vrijwilligers. Dit heeft o.a. geresulteerd in een gezamenlijk(e) vacaturebank en scholingsaanbod voor vrijwilligers;
 • Coördinatie van het beweegnetwerk met maatschappelijke- en zorg instellingen, onderwijs en sportverenigingen en andere instellingen. Dit met als doel om samen invulling te geven aan gezondheidsbevordering onder andere d.m.v. bewegen en sporten voor mensen met een gezondheidsachterstand;
 • Verbinder tussen scholen, sportverenigingen en cultuur instellingen. Dit met als doel scholen te faciliteren bij sport en cultuureducatie waarmee zij voldoen aan onderwijsdoelen;
 • Ketenpartners en inwoners faciliteren met een Leerdam en Zederik brede vrijwilligersvacaturebank en activiteiten kalender. Zie www.samendoen.expert. Op deze wijze hebben inwoners één toegang voor het vinden van passend vrijwilligerswerk en deelname aan sociale activiteiten.

Klachtenregeling

Als cliënt bent u voor ons belangrijk! Daarom hechten wij veel waarde aan uw mening over ons. Dankzij uw mening kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op de vraag en onze service verbeteren. Heeft u een goede of minder goede ervaring? Vertel het ons.

Voor klachten kunt u gebruik maken van onze Klachtenreglement SamenDoen

Vacatures


SamenDoen is per direct op zoek naar een adviseur mantelzorg met het aandachtsgebied organisatie en beleid voor 16 uur per week.

Inhoud functie

Mantelzorgondersteuning VHL wordt uitgevoerd door drie adviseurs en een bureaumedewerker. Alle adviseurs richten zich op individuele ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast heeft iedere adviseur zijn/haar eigen aandachtsvelden. Door vertrek van een collega is er een vacature voor adviseur mantelzorg organisatie en beleid.

Werkzaamheden

 •  Individuele ondersteuning
 •  Beleid (subsidieaanvraag, vertaling behoefte naar ondersteuningsbeleid, landelijk en gemeentelijk beleid vertalen naar lokale initiatieven)
 •  Coördineren/organiseren van o.a. mantelzorgwaardering en week van de mantelzorg in samenwerking met netwerkpartners.

Bij deze werkzaamheden word je ondersteund door een bureaumedewerker.

Functie-eisen en competenties

 • Heeft affiniteit met de organisatorische en beleidsmatige kant van mantelzorgondersteuning.
 • Heeft relevante kennis, kunde en werkervaring binnen het sociaal domein.
 • Kan goed samenwerken en communiceren met/schakelen tussen verschillende doelgroepen zoals zorgvragers, mantelzorgers, collega’s, netwerkpartners en gemeente.
 • Is een kanjer in coördineren, organiseren en draagvlak creëren.
 • Is proactief en resultaatgericht.
 • Heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Relevante HBO opleiding / HBO Werk en denkniveau

Wat mag je van ons verwachten?

Je komt te werken in een bevlogen en sociaal team, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Je salaris is marktconform, schaal 8 CAO welzijn & maatschappelijke dienstverlening. De trede wordt bepaald aan de hand van jouw ervaring en competenties.

Solliciteren

Solliciteren kan door uiterlijk 20 februari 2020 jouw motivatie met cv te sturen naar Saskia Smeenk, directeur SamenDoen, E ssmeenk@samendoen.expert. Voor meer informatie kun je haar bellen op 06-51246866. De sollicitatiegesprekken zijn op woensdag 4 maart 2020 in de ochtend.

Cliëntervaringen

Verhalen uit de praktijk. Het geeft een beeld van inwoners met een hulpvraag die, door medewerking van de adviseurs van SamenDoen i.s.m. ketenpartners, weer op weg worden geholpen. Lees de ervaringen.

 • Een vrijwilliger thuisadministratie heeft, onder begeleiding van de Adviseur Cliënten, een man anderhalf jaar ondersteund om uit de schulden te komen. In het begin was het een intensief traject. Daarna werd de ondersteuning stap voor stap afgebouwd. Inmiddels is het zo ver dat de dochter van de man het financiële beheer kan overnemen van de vrijwilliger. De man is ontzettend blij met de geboden ondersteuning van de vrijwilliger en Adviseur Cliënten. Hij is uit de financiële problemen en kan zijn leven weer oppakken;
 • Een man zorgt voor zijn invalide vrouw. Echter, doordat het aantal uur voor huishoudelijke hulp is teruggebracht, is de man overbelast geraakt. De adviseur heeft de verbinding gelegd met het WMO-loket, met als gevolg een herindicatie en uitbreiding van uren voor huishoudelijke ondersteuning. Resultaat: de man voelt zich niet meer overbelast, doordat hem ondersteuning geboden wordt en heeft nu meer tijd en aandacht voor zijn vrouw;
 • Een mantelzorger zorgt voor haar partner met dementie. Zij wil graag op maandag bridgen, maar zij durft niemand te vragen om voor haar man te zorgen. Door het gesprek met de adviseur komt naar voren dat haar man goed contact heeft met hun kleindochter en dat het goed is om hun kleindochter te vragen om de zorg voor haar man af en toe over te nemen. Het blijkt dat de kleindochter het fijn vindt om iets te doen. De man met dementie is er ook blij mee. Het resultaat is dat de mantelzorger 1 keer per week kan bridgen en hierdoor de zorg voor haar man kan volhouden;
 • Een vrijwilliger maakte kenbaar tijdens een intakegesprek met de Adviseur Vrijwilligers dat zij graag een zinvolle invulling wil geven aan haar vrije tijd en iets betekenen voor anderen. Door de korte lijnen binnen SamenDoen wist de Adviseur Vrijwilligers van de Adviseur Cliënten dat er een hulpvrager zich gemeld heeft die graag meer naar buiten wil, maar dit niet meer zelfstandig kan. Door de koppeling tussen de vrijwilliger en de hulpvrager is hulpvrager meer buiten en heeft de vrijwilliger een zinvolle invulling en een voldaan gevoel;
 • Een vrouw geeft tijdens het intakegesprek met de Adviseur Participatie aan dat zij diverse problemen in het gezin heeft en weinig werkervaring. Na een aantal gesprekken met de adviseur is zij gestart als vrijwilliger in een verzorgingshuis. Het vrijwilligerswerk ging zo goed, dat haar gevraagd is een vrijwilligerstraining te volgen. Ze geeft nu taallessen aan andere moeders met een migratieachtergrond. Daarnaast zal de vrouw ook nog interesse- en competentietesten laten afnemen via het Leerwerkloket, om te kijken of ze een gerichte opleiding kan gaan volgen.