SamenDoen

De (statutaire) doelstelling van SamenDoen is:

 • Het versterken van de eigen kracht en het netwerk van de inwoners van haar werkgebied en het (doen) organiseren van informele zorg;
 • Gezondheidsbevordering en talentontwikkeling : ze zorgt ervoor dat individuen, instellingen, wijken en kernen samenwerken op gemeentelijk niveau

Dit alles in de ruimste zin des woords

SamenDoen biedt ondersteuning op maat aan mensen met een hulpvraag (cliënten), mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappij en/of gezondheid en burgerinitiatieven. Dit doet ze met een multidisciplinair team van bevlogen professionals. Bovendien gebeurt dit samen met inwoners, vrijwilligers, ketenpartners en netwerken.

SamenDoen ziet het als haar kerntaak om informele zorg te organiseren rondom kwetsbare burgers. Dit doet ze door de eigen kracht en het netwerk van mensen te versterken, vrijwilligers in te zetten en netwerken & vrijwilligers op te leiden en te begeleiden. SamenDoen ziet het als haar opdracht om mensen en instellingen met elkaar te verbinden zodat er voor iedereen die dat nodig heeft, een vangnet is. Haar uitgangspunt is “Informeel waar kan, professioneel waar nodig”.

SamenDoen begeleidt vrijwilligers bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en bij het vinden van passend (vrijwilligers)werk. Zij kunnen vrijwilligerswerk ook benutten als opstap naar betaald werk.

Door het bieden van Sport en Cultuur op en na school zorgt SamenDoen ervoor dat elk kind hiermee in aanraking komt. Daarbij streeft SamenDoen ernaar dat kinderen een leven lang gaan sporten, gezond gedrag vertonen en bewust cultureel bezig zijn. Dit met als doel dat kinderen in Leerdam fysiek en mentaal fit zijn en zodoende zijn voorbereid op de toekomst.

Tevredenheidsonderzoek

Als lerende organisatie wil SamenDoen zichzelf voortdurend een spiegel voorhouden door continu de tevredenheid te meten om de dienstverlening en samenwerking te verbeteren.

Hiervoor vindt u 3 vragenlijsten. Het invullen kost maar enkele minuten.

Uw ingevulde vragenlijst wordt anoniem verwerkt.

Het kan zijn dat wij naar aanleiding van uw reactie graag contact met u opnemen.

Of wellicht heeft u zelf behoefte enkele zaken nader toe te lichten.

Indien dit het geval is, kunt u dit onderaan de vragenlijst aangeven en uw gegevens invullen.

Organisatie

Het team van SamenDoen bestaat uit 18 bevlogen professionals. Zij werken in Leerdam en Zederik vanuit het kantoor in Leerdam. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur/bestuurder en teamleider. SamenDoen heeft een (onbezoldigde) raad van toezicht.

De medewerkers van Samendoen zijn verdeeld over drie teams te weten:

 1. Team Sociaal Werk
 2. Team Sport & Cultuur
 3. Team Bureaumedewerkers

Voor een schematische weergaven van de organisatie wordt verwezen naar onderstaand organogram.

Organogram SamenDoen

Saskia Smeenk
Directeur
ssmeenk@samendoen.expert
06-19935112
Hanneke Mensch
Adviseur Cliënten en lid Sociaal Team
hmensch@samendoen.expert
06-44562255
Emine Koca
Adviseur Participatie
ekoca@samendoen.expert
06-30346384
Francien Boonstra
Adviseur Mantelzorg
fboonstra@samendoen.expert
06-30475559
Charlotte Brouwer
Adviseur Mantelzorg
cbrouwer@samendoen.expert 
Lenneke Manschot
Adviseur Vrijwilligers
lmanschot@samendoen.expert
06-17972541
Marianne Kats
Adviseur Vrijwilligers en mantelzorg
mkats@samendoen.expert
06-19363190
Jeroen Danz
Adviseur Burgerinitiatieven
jdanz@samendoen.expert
06-44742048
Tulin Yagmur
Adviseur SamenLeven
tyagmur@samendoen.expert
0345-637363
Nick van Gameren
Combinatiefunctionaris Sport
nvgameren@samendoen.expert
06-19041995
Cynthia van de Water
Buurtsportcoach
cvdwater@samendoen.expert
06-19618967
Britt Holtz
Combinatiefunctionaris sport
bholtz@samendoen.expert
06-45720468
Monique Swinkels
Combinatiefunctionaris cultuur
educatie@nationaalglasmuseum.nl
0345-637363
Mariska van Wijnen
Combinatiefunctionaris cultuur
cultuurcoach@nationaalglasmuseum.nl
06-23440780
Sylvia Terpstra
Combinatiefunctionaris cultuur
sterpstra@samendoen.expert
06-11072683
Anne van Rangelrooij
Medewerker bedrijfsvoering
avrangelrooij@samendoen.expert
0345-637363
Angela Latumaerissa
Bureaumedewerker
alatumaerissa@samendoen.expert
0345-637363
Lia de Vries
Bureaumedewerker
ldevries@samendoen.expert
0345-637363
Marijke van Beusekom
Bureaumedewerker
mvbeusekom@samendoen.expert
0345-637363
Jeroen Danz
Medewerker PR & Beleid
jdanz@samendoen.expert
0345-637363

Raad van Toezicht

Samenstelling en rooster van aftreden

Voorzitter K.I. (Rienk) van Splunder Einde 1e termijn 31-12-2023
Juridisch en procedureel G.W. (Guus) Boogaard (tevens vice voorzitter) Einde 1e termijn 31-12-2023
Financieel en economisch G.H. (Gerrit) Ordelman Einde 1e termijn 04-09-2022
Technologische innovatie/ICT R.R.J. (Rob) van Mook Einde 1e termijn 30-09-2024
Innovaties binnen het sociaal domein vacature

De statutair vastgelegde benoemingsperiode is vier jaar met maximaal één herbenoeming.

SamenDoen heeft een onbezoldigde Raad van Toezicht. De vergoeding beperkt zich tot een onkostenvergoeding en minimale vacatiegelden.

Voor informatie over de kwaliteiten en het profiel Raad van Toezicht wordt verwezen naar bijgevoegd PDF.

Profielschets RvT

De Raad van Toezicht is bereikbaar via Anne van Rangelrooij, Stichting SamenDoen, Industrieweg 16, 4143 HP Leerdam. Telefoon: 0345 637 363 of per e-mail: avrangelrooij@samendoen.expert.

In 2017 hebben Directie en Raad van Toezicht een Governance code opgesteld voor SamenDoen. Deze is grotendeel gebaseerd op de nieuwe code die eind 2016 is uitgebracht door Sociaal Werk Nederland (landelijke brancheorganisatie). In november 2018 is de Governance code geëvalueerd. De Governance code met bijbehorende reglementen zijn als PDF bijgevoegd.

Governance code

SamenDoen is in 2016 ontstaan door een samenvoeging van St. Welzijn, St. Noorderberg en Jong Leerdam. Voor meer informatie wordt verwezen naar de statuten (zie bijgevoegd PDF).

Statuten  

SamenDoen legt verantwoording af aan haar opdrachtgevers (gemeente Leerdam en Zederik) middels een inhoudelijk en financieel jaarverslag. Hier treft u het meest recente jaarverslag.

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016 Zederik

Jaarverslag 2016 Leerdam

Jaarrekening 2016

SamenDoen heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is zijn giften en donaties aftrekbaar van de belasting. Tevens kunnen mensen met een uitkering bij ons aan de slag als vrijwilliger.

Missie, visie en beleid

Onze missie – het ‘ waarom’ – is kort samengevat:

Iedereen doet er toe!

Onze drijfveer is om de inwoner in beweging te brengen om zo (zijn) sterke kanten aan te spreken en zelfvertrouwen op te bouwen. Op die manier kan hij zichzelf ontwikkelen, regie voeren over zijn eigen leven en een betrokken netwerk hebben. Hierdoor kan hij iets doen voor een ander en/of kan actief deelnemen aan de maatschappij. We vragen van inwoners met een ondersteuningsvraag om zich in te zetten om doelen te behalen en te zorgen voor een balans tussen ‘halen en brengen’ (wederkerigheid). Onze overtuiging is dat dit kan bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde, zingeving en ‘ertoe doen’.

Deze missie geeft vorm aan onze visie. Het ‘hoe’!

Lees het gehele ‘waarom en hoe’: Missie & Visie SamenDoen Leerdam & Zederik

Het beleid van SamenDoen is gebaseerd op de strategische koers St. Welzijn (nu SamenDoen) 2016 – 2020.

Per jaar vertaalt SamenDoen dit beleid naar een jaarplan. Jaarplannen van SamenDoen zijn gebaseerd op deze koers en op het subsidiebeleidskader, de uitvraag en de subsidiebeschikkingen van de gemeenten.

Hieronder treft u de meest recente jaarplannen.

Subsidieaanvraag 2019 Sociaal Werk Leerdam

Subsidieaanvraag 2019 CF Sport Leerdam

Subsidieaanvraag 2019 CF Cultuur Leerdam

Subsidieaanvraag 2019 BSC en GIDS Leerdam

Meerjarenbeleid 2016-2020 St. Welzijn

Gemeente Vianen, Leerdam en Zederik gaan samen en worden gemeente Vijfheerenlanden. Binnen deze gemeenten zijn twee stichtingen actief op het gebied van Sociaal Werk. Deze is Stichting Welzijn Vianen en SamenDoen Leerdam & Zederik. Gemeenten fungeren als opdrachtgever richting beide stichtingen. In de aanloop naar deze gemeentelijke fusie met één beleid op het sociaal domein vinden beide stichtingen het van belang om vanuit één visie te (gaan) samenwerken.

In bijgevoegd visiedocument kunt u onze gezamenlijke missie, visie, strategie en organisatie vinden.

Visiedocument

Vrijwilligers

Wederkerigheid

Wij streven ernaar dat er gekeken wordt naar wederkerigheid. Dit houdt in dat in een situatie waar een vrijwilliger van SamenDoen wordt ingezet, gekeken wordt naar de wederkerigheid van de onderlinge afspraak m.b.t. de vrijwilliger en de hulpvrager. De vrijwilliger biedt zijn diensten en/of talenten vrijwillig aan en de hulpvrager zet zich naar gelang dit kan in voor SamenDoen met zijn diensten en/of talenten. Uiteraard berust dit alles op de mogelijkheden van de hulpvrager en wordt dit per koppeling bekeken.

Wij zien dat in de huidige veranderende maatschappij er steeds meer van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties wordt gevraagd en daarom vindt SamenDoen het belangrijk om haar vrijwilligers te ondersteunen en te begeleiden en werkt SamenDoen mee aan deskundigheidsbevordering voor de vrijwilliger m.b.t. het vrijwilligerswerk dat hij uitvoert, maar ook met betrekking tot zijn persoonlijke groei en het ontwikkelen van zijn talenten.

SamenDoen wil vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ondersteunen en stimuleren om sterk te staan en wil daarmee een bijdrage leveren om (lokale

SamenDoen wil duidelijk neerzetten wat haar uitgangspunten zijn m.b.t. de inzet van vrijwilligers. Dit om de vrijwilligers vanuit haar visie te ondersteunen als uitvoerder en als klant. Het doel is het vinden, binden en behouden van vrijwilligers.

Dit vrijwilligersbeleid is van toepassing op alle vrijwilligers die binnen de SamenDoen werkzaam zijn, met uitzondering van de leden van de Raad van Toezicht.
De vrijwilliger is door middel van een vrijwilligersovereenkomst verbonden aan de organisatie.

Klik op vrijwilliger worden voor meer informatie.
Klik op aanmelden om u in te schrijven. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor de uitgebreide versie kunt u terecht op ons vrijwilligersbeleid (PDF)

Samenwerkingspartners

Het uitgangspunt van SamenDoen is om samen met ketenpartners te zorgen voor een integrale aanpak en sluitende netwerken/ketens rondom kwetsbare mensen en maatschappelijke vraagstukken. Dit kenmerkt SamenDoen als netwerkorganisatie.

 • Deelname aan het Sociaal Team. Dit met als doel zo veel mogelijk ondersteuning te bieden aan kwetsbare mensen vanuit de 0e lijn (eigen netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers) en om traploos op- en af te kunnen schalen;
 • Integrale aanpak schulden en participatie i.s.m. het Sociaal Team, AVRES en het netwerk participatie. Bij de aanpak van schulden bieden vrijwilligers thuisadministratie veelal praktische ondersteuning als verlengde arm van de professional; (lees meer)
 • Deelname aan het netwerk participatie met maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en werkgevers. Dit met als doel korte lijnen te hebben voor het vinden van banen en het plaatsen van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Coördinatie van het netwerk mantelzorg met zorginstellingen. Dit met als doel samen te zorgen voor een integraal ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en samen invulling te geven aan events zoals de mantelzorgdag;
 • Coördinatie van het netwerk vrijwilligers met zorg- en maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties. Dit met als doel samen te werken i.p.v. te concurreren om de steeds schaarser wordende vrijwilligers. Dit heeft o.a. geresulteerd in een gezamenlijk(e) vacaturebank en scholingsaanbod voor vrijwilligers;
 • Coördinatie van het beweegnetwerk met maatschappelijke- en zorg instellingen, onderwijs en sportverenigingen en andere instellingen. Dit met als doel om samen invulling te geven aan gezondheidsbevordering onder andere d.m.v. bewegen en sporten voor mensen met een gezondheidsachterstand;
 • Verbinder tussen scholen, sportverenigingen en cultuur instellingen. Dit met als doel scholen te faciliteren bij sport en cultuureducatie waarmee zij voldoen aan onderwijsdoelen;
 • Ketenpartners en inwoners faciliteren met een Leerdam en Zederik brede vrijwilligersvacaturebank en activiteiten kalender. Zie www.samendoen.expert. Op deze wijze hebben inwoners één toegang voor het vinden van passend vrijwilligerswerk en deelname aan sociale activiteiten.

Klachtenregeling

Als cliënt bent u voor ons belangrijk! Daarom hechten wij veel waarde aan uw mening over ons. Dankzij uw mening kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op de vraag en onze service verbeteren. Heeft u een goede of minder goede ervaring? Vertel het ons.

Voor klachten kunt u gebruik maken van onze Klachtenreglement SamenDoen

Vacatures

Vacature Adviseur Mantelzorg gericht op communicatie

Mantelzorg VHL (een samenwerkingsverband van SamenDoen en Welzijn Vianen) zoekt een Adviseur mantelzorg met als voornaamste taak communicatie. Het gaat om een tijdelijke aanstelling i.v.m. zwangerschapsverlof tot 13 oktober 2021 voor 20-24 uur per week.

Zie voor meer informatie: Vacature Adviseur MantelzorgVHL


Vacature welzijnscoach voor 32 uur per week.

 Organisatie

SamenDoen is een ondernemende, verbindende en innovatieve Sociaal Werk organisatie in VijfheerenLanden. SamenDoen biedt ondersteuning op maat aan mensen met een hulpvraag (cliënten), mantelzorgers, vrijwilligers, inwonersinitiatieven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappij en/of gezondheid .Dit met het doel dat inwoners beter in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, mee te doen, vitaal te zijn en een leven lang te kunnen leren. Door het bieden van Sport en Cultuur op- en naschool zorgt SamenDoen ervoor dat elk kind hiermee in aanraking komt. Dit met als doel dat kinderen in Leerdam fysiek en mentaal fit zijn en zodoende zijn voorbereid op de toekomst. SamenDoen bestaat uit een team van 25 bevlogen medewerkers onderverdeeld in een team Sociaal Werk, team Sport & Cultuur en Bureauteam. Het bureauteam vormt het cement van de organisatie.

 Inhoud functie

De welzijnscoach ondersteunt inwoners op maat bij welzijnsvragen. Dat doet hij/zij integraal en in samenwerking met de inwoners, zijn netwerk en collega’s van SamenDoen en partners. De welzijnscoach richt zich op het versterken van eigen kracht en netwerk en op een actieve deelname aan de samenleving. Zo nodig wijst hij/zij de weg naar regelingen en voorzieningen. Wat we willen bereiken met welzijnscoaching is vooral dat een inwoner beter voor zichzelf kan zorgen, meer veerkracht heeft om tegenslagen op te vangen, beschikt over een steunend netwerk, actief is in de samenleving en door dit alle meer kwaliteit van leven en zingeving ervaart. Welzijnscoaching draagt bij aan de-medicalisering en -professionalisering.

Werkzaamheden

 • Actief de vraag ophalen voor welzijnscoaching bij (overbelaste) 1e lijns partners zoals thuiszorg, WMO en huisartsen.
 • Welzijnscoaching op maat bieden, het voorliggende veld benutten en integraal samenwerken met relevante spelers.
 • Duurzaam steunende netwerken bouwen rondom inwoners met hulpvragen.
 • Het inzetten en ondersteunen van vrijwilligers en werkzoekenden die willen doorstromen naar de zorg, bij inwoners met een hulpvraag.
 • Inwoners – na hun coachingstraject – inzetten bij andere inwoners met een hulpvraag.
 • Vraaggericht collectieve ondersteuning organiseren en bieden.

Functie-eisen en competenties

 • Is een netwerker, verbinder en netwerkbouwer.
 • Is pro actief en denkt in mogelijkheden zonder risico’s uit het oog te verliezen.
 • Is in staat het eigenaarschap bij de inwoner neer te leggen.
 • Heeft balans tussen nabijheid en afstand en tussen acteren en loslaten.
 • Kan goed samenwerken en communiceren met/schakelen tussen verschillende doelgroepen zoals inwoners, informeel netwerk, collega’s, netwerkpartners en gemeente.
 • Kan relativeren en heeft humor.
 • Heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Heeft relevante kennis, kunde en werkervaring op het gebied van welzijnscoaching.
 • Heeft een afgeronde HBO opleiding sociaal werk of iets vergelijkbaars.

Wat mag je van ons verwachten?

Je komt te werken in een bevlogen en sociaal team, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Je salaris is marktconform, schaal 8 CAO Sociaal Werk. De trede wordt bepaald aan de hand van jouw ervaring en competenties. De functie is voor een jaar.

 Solliciteren

Solliciteren kan door uiterlijk 10 februari 2021 jouw motivatie met cv te sturen naar Saskia Smeenk, directeur SamenDoen, E ssmeenk@samendoen.expert. Voor meer informatie kun je haar bellen op 06-51246866. De sollicitatiegesprekken zijn op woensdag 17 februari.


SamenDoen zoekt een allround bureaumedewerker (24 – 32 uur per week)

Organisatie

SamenDoen is een ondernemende, verbindende en innovatieve Sociaal Werk organisatie in de gemeente Vijfheerenlanden. Ons kantoor is gevestigd in het Sociaal Lokaal in Leerdam.

Wij bieden ondersteuning op maat aan mensen met een hulpvraag (cliënten), mantelzorgers, vrijwilligers, inwonersinitiatieven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, samenleving en/of gezondheidszorg. Dit met als doel inwoners beter in staat te stellen om voor zichzelf te zorgen, mee te doen, vitaal te zijn en een leven lang te kunnen leren.

Door het bieden van Sport en Cultuur op- en naschool zorgt SamenDoen ervoor dat elk kind hiermee in aanraking komt. Het doel is dat kinderen in Leerdam fysiek en mentaal fit zijn en zodoende voorbereid zijn op de toekomst.

SamenDoen bestaat uit een team van 25 bevlogen medewerkers, onderverdeeld in een team Sociaal Werk, team Sport & Cultuur en een bureauteam. Het bureauteam vormt het cement van de organisatie.

Functie

Als allround bureaumedewerker ondersteun en faciliteer je een aantal adviseurs en bureaumedewerkers. Je functioneert als de back up voor de medewerker bedrijfsvoering.

Werkzaamheden

 • Ondersteuning op maat bieden aan’ een aantal adviseurs.
 • Waarnemen medewerker bedrijfsvoering bij afwezigheid.
 • Organiseren en faciliteren van events.
 • PR, communicatie en social media up to date houden.

Functie-eisen en competenties

 • Is servicegericht naar collega’s en cliënten.
 • Heeft snel in- en overzicht en kan prioriteiten stellen bij een grote diversiteit aan werkzaamheden.
 • Werkt resultaat- en doelgericht.
 • Toont initiatief, is proactief, oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden.
 • Is duidelijk, direct, maar ook tactvol, geeft grenzen aan en kan relativeren.
 • Is deskundig op het gebied van:
  • financiële en personeelsadministratie (ervaring met Twinfield is een pré);
  • ICT, Microsoft (waaronder SharePointkennis), clientvolgsystemen en smartphones;
  • eventmanagement;
  • PR en communicatie, waaronder enige handigheid met sociale media en hiervoor content kunnen maken (o.a. videomateriaal).
 • Heeft een relevante MBO opleiding.
 • Is bereid om – indien nodig en gewenst – zich te verdiepen in bepaalde kennis en kunde.

Wat mag je van ons verwachten?

Je komt te werken in een bevlogen en sociaal team, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Je salaris is marktconform, schaal 6 CAO Sociaal Werk. De trede wordt bepaald aan de hand van jouw ervaring en competenties.

Ben jij onze nieuwe collega?

Stuur dan uiterlijk 20 januari 2021 jouw motivatie met cv naar Saskia Smeenk, directeur SamenDoen: ssmeenk@samendoen.expert.

Voor meer informatie kun je haar bellen op 06-51246866.

Cliëntervaringen

Verhalen uit de praktijk. Het geeft een beeld van inwoners met een hulpvraag die, door medewerking van de adviseurs van SamenDoen i.s.m. ketenpartners, weer op weg worden geholpen. Lees de ervaringen.

 • Een vrijwilliger thuisadministratie heeft, onder begeleiding van de Adviseur Cliënten, een man anderhalf jaar ondersteund om uit de schulden te komen. In het begin was het een intensief traject. Daarna werd de ondersteuning stap voor stap afgebouwd. Inmiddels is het zo ver dat de dochter van de man het financiële beheer kan overnemen van de vrijwilliger. De man is ontzettend blij met de geboden ondersteuning van de vrijwilliger en Adviseur Cliënten. Hij is uit de financiële problemen en kan zijn leven weer oppakken;
 • Een man zorgt voor zijn invalide vrouw. Echter, doordat het aantal uur voor huishoudelijke hulp is teruggebracht, is de man overbelast geraakt. De adviseur heeft de verbinding gelegd met het WMO-loket, met als gevolg een herindicatie en uitbreiding van uren voor huishoudelijke ondersteuning. Resultaat: de man voelt zich niet meer overbelast, doordat hem ondersteuning geboden wordt en heeft nu meer tijd en aandacht voor zijn vrouw;
 • Een mantelzorger zorgt voor haar partner met dementie. Zij wil graag op maandag bridgen, maar zij durft niemand te vragen om voor haar man te zorgen. Door het gesprek met de adviseur komt naar voren dat haar man goed contact heeft met hun kleindochter en dat het goed is om hun kleindochter te vragen om de zorg voor haar man af en toe over te nemen. Het blijkt dat de kleindochter het fijn vindt om iets te doen. De man met dementie is er ook blij mee. Het resultaat is dat de mantelzorger 1 keer per week kan bridgen en hierdoor de zorg voor haar man kan volhouden;
 • Een vrijwilliger maakte kenbaar tijdens een intakegesprek met de Adviseur Vrijwilligers dat zij graag een zinvolle invulling wil geven aan haar vrije tijd en iets betekenen voor anderen. Door de korte lijnen binnen SamenDoen wist de Adviseur Vrijwilligers van de Adviseur Cliënten dat er een hulpvrager zich gemeld heeft die graag meer naar buiten wil, maar dit niet meer zelfstandig kan. Door de koppeling tussen de vrijwilliger en de hulpvrager is hulpvrager meer buiten en heeft de vrijwilliger een zinvolle invulling en een voldaan gevoel;
 • Een vrouw geeft tijdens het intakegesprek met de Adviseur Participatie aan dat zij diverse problemen in het gezin heeft en weinig werkervaring. Na een aantal gesprekken met de adviseur is zij gestart als vrijwilliger in een verzorgingshuis. Het vrijwilligerswerk ging zo goed, dat haar gevraagd is een vrijwilligerstraining te volgen. Ze geeft nu taallessen aan andere moeders met een migratieachtergrond. Daarnaast zal de vrouw ook nog interesse- en competentietesten laten afnemen via het Leerwerkloket, om te kijken of ze een gerichte opleiding kan gaan volgen.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik

Leerdam, november 2018

Dit is de Privacyverklaring van Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens.

Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom hebben wij een Privacyverklaring?

In deze Privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze Privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mogen inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons uiteraard voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens1. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u onze website bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met ons worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Biometrische persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking van fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een persoon. Op grond hiervan is eenduidige identificatie van die persoon mogelijk, of wordt zijn/haar identiteit bevestigd.

Voorbeelden van biometrische persoonsgegevens zijn vingerafdrukken of gezichtsafbeeldingen. Deze lichaamskenmerken zijn uniek. Het kan voorkomen dat wij bijvoorbeeld een foto van u verwerken.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle personen met wie wij contact hebben of die onze website bezoeken, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Dit zijn voornamelijk gegevens van cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, kinderen en ouders/verzorgers en ketenpartners. Daarnaast verwerken wij gegevens van ambtenaren van gemeenten (hierna te noemen: opdrachtgevers) en van leveranciers en zakelijke klanten. Evenzo betreft het gegevens van werknemers, sollicitanten en stagiaires van wie wij gegevens verwerken.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw cliënten/medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw cliënten/medewerkers hierover te informeren. U kunt deze Privacyverklaring aan uw cliënten/medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik, gevestigd aan het Burgemeester Meesplein 5c, Leerdam. De verantwoordelijke/medewerker die bevoegd is om persoonsgegevens te verwerken is de persoon die werkzaam is bij Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik. Deze bepaalt met welk doel dat gebeurt en op welke wijze de verwerking plaatsvindt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
•Toestemming van de betrokken persoon;
•De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
•De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
•De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
•De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
•De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Als brede welzijnsorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om activiteiten (bijv. cursussen, workshops, sport- en cultuuractiviteiten voor doelgroepen) te kunnen organiseren en om contact te kunnen hebben met cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, kinderen en ouders/verzorgers, ketenpartners, opdrachtgevers en leveranciers en zakelijke klanten. Daarnaast verwerken wij gegevens om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, kinderen en ouders/verzorgers en aan onze ketenpartners om hen, daar waar nodig, van de juiste informatie te voorzien.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig, dat wil zeggen veilig en vertrouwelijk, zowel wat betreft de digitale als de fysieke gegevens.

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Zo sluiten wij onder meer verwerkersovereenkomsten met onze verwerkers, wij maken intern beleid, wij houden ons register van verwerkingen goed bij, wij hebben goed geïnformeerde werknemers en wij houden privacy en het voldoen aan de AVG voortdurend hoog op onze agenda. Ook nemen wij beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen wij ook dat binnen Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin gegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor de medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Vertrouwelijk

Wij gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Al onze medewerkers gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Dit geldt eveneens voor derden die door ons zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Melden van incidenten

Mocht onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens of als wij vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk, maar binnen 72 uur melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten wij u dit zo snel mogelijk weten.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn, meestal 2, 7 of 10 jaren. Dit staat vermeld in ons verwerkingsregister.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

•Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
Wij verstrekken voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of ons een onevenredige inspanning kost.

•Inzage in uw gegevens
Bent u cliënt, vrijwilliger, mantelzorger, kind of ouder/verzorger en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Wij verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

•Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken of als uw gegevens in strijd met de wettelijke kaders door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

•Recht op gegevensverwijdering
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen, wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. U kunt dit schriftelijk bij ons verzoeken. Wij kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat wij door wet- en regelgeving verplicht kunnen worden om bepaalde gegevens van u te bewaren.

•Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons anderszins onrechtmatig is.

•Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

•Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken wanneer u ons daarom verzoekt.
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief/e-mail aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Wij kunnen ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verlenen wij onze medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Wij zullen behoudens de na te noemen uitzondering Google Analytics (zie Wat doen wij met cookies?) uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij wij hierover met u andere afspraken hebben gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd.

Op verschillende manieren contact

Cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, kinderen en ouders/verzorgers, opdrachtgevers, leveranciers en zakelijke klanten hebben persoonlijk, via e-mail of Social media (Facebook, LinkedIn) contact met ons. Ook wordt er nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen, maar ook bij ons. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door ons worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, u te informeren of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met ons

Als u ons belt of wij u bellen, nemen wij het telefoongesprek niet op. Ook luistert niemand met het gesprek mee, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt, registeren wij uw bezoekgegevens. Hieronder leest u waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

Wat doen wij met uw bezoekgegevens?

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen wij de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Wij registreren ook hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.

Wat doen wij met cookies?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Instellen klikgedrag

Als u niet wilt dat wij uw klikgedrag gebruiken om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit instellen door de knop “cookies weigeren” aan te klikken.

Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door aanvaarding van onze dienstverlening verklaart de cliënt, vrijwilliger en mantelzorger in het bezit te zijn van, bekend te zijn met en in te stemmen met onze algemene voorwaarden en met deze Privacyverklaring.

Over deze Privacyverklaring

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om, nadat u eerst met ons in gesprek bent gegaan en wij er gezamenlijk niet uit zijn gekomen, een klacht bij ons in te dienen. Mocht na de behandeling van uw klacht door SamenDoen, u niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van ons en de AP zijn:

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik

Industrieweg 16

4143 HP Leerdam

info@samendoen.expert

0345 – 63 73 63

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

088 – 1805 250