Logo SamenDoen
0345 637 363
info@samendoen.expert
Facebook YouTube
 

Raad van Toezicht

Stichting Samendoen Leerdam en Zederik

Stichting Welzijn in Leerdam heeft zich in 2015, in samenspraak met (m.n.) de gemeente Leerdam, beraden over haar strategische positionering en koers. Dit heeft geleid tot (her)formulering van de doelstelling. Ook is gekozen voor een nieuwe naam waarin de aanpak tot uitdrukking komt: Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik.

De stichting SamenDoen heeft ten doel ‘Het versterken van de eigen kracht en het netwerk van inwoners van haar werkgebied en het (doen) organiseren van informele zorg, gezondheidsbevordering en talentontwikkeling'. Ze zorgt ervoor dat individuen, instellingen, wijken en kernen samenwerken op het gemeentelijk niveau. Dit alles in de ruimste zin van het woord. De stichting opereert hierbij onder meer op het gebied van zorg en (mantelzorg)ondersteuning, vrijwilligers, werk en participatie, beweging en sport, cultuur, educatie en taal, jeugd-en jongerenwerk en wijk-en buurtbeheer.

Stichting SamenDoen is hoofdzakelijk actief in de gemeente Leerdam, maar verricht ook activiteiten voor de gemeente Zederik. Gelet op de komende gemeentelijke herindeling, waarbij de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaan vormen, is het van belang om in de komende drie jaar de welzijnsactiviteiten van de drie gemeenten waar mogelijk te synchroniseren.

Het professionele team van de Stichting SamenDoen bestaat uit 17 enthousiaste medewerkers. Men werkt vanuit het bureau aan het Burgemeester Meesplein in Leerdam. Voor de uitvoering van de activiteiten zijn enkele honderden vrijwilligers actief.

Raad van Toezicht

Het wettelijk bestuur van Stichting SamenDoen wordt ingevuld door de (eenhoofdige) directie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat de directie met raad terzijde. Het toezicht omvat zowel het goedkeuren van besluiten en vaststellen van plannen van de directie, zoals bepaald in de statuten of reglementen, alsook het monitoren van het functioneren van de directie.

Directie en Raad van Toezicht werken volgens de hoofdlijnen van de Governancecode Maatschappelijke Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.  Eind 2016 heeft Sociaal Werk Nederland een nieuwe code beschikbaar gesteld. Voor directie en Raad van Toezicht is dat een moment geweest om zich opnieuw te beraden over de al dan niet volledige toepassing van de Code.

Vanuit de huidige code heeft de Raad van Toezicht gekozen voor een zittingsperiode van vier jaar voor leden van de Raad van Toezicht met maximaal één herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris, maar een vrijwilligersvergoeding van € 1.500, - op jaarbasis.

Kenmerken (leden) Raad van Toezicht

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming van de Raad van Toezicht; zodanig dat de Raad van Toezicht in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, directie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren. Elk lid van de Raad van Toezicht dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt (daarnaast) over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.

De leden beschikken over de volgende (algemene) kwaliteiten:

 • Integer en betrouwbaar;

 • Helikopterview en analytisch vermogen;

 • In de toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare, doorgaans schriftelijke informatie;

 • Commercieel handelen t.b.v. een instelling met niet commerciële doelstellingen;

 • Het kunnen samenwerken in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde;

 • Binding (voelen) met de regionale samenleving in het algemeen en het werkterrein van de stichting in het bijzonder;

 • Kennis van governance principes.

Rollen en profielen Raad van Toezicht:

Voor het optimaal functioneren van de Raad van Toezicht is het in zijn algemeenheid gewenst dat de volgende kennis/ervaringsgebieden vertegenwoordigd zijn:

 • Financieel & economisch;

 • Juridisch & procedureel;

 • Bestuurlijke-en politieke verhoudingen;

 • Technologische innovatie & ICT;

 • (Innovatieve) kennis ‘Sociaal Domein’;

 • Marketing/communicatie (‘nieuwe media’) .

In één persoon kunnen meerdere kennis- en/of ervaringsgebieden verenigd zijn. Eén van de leden vervult de functie van voorzitter.

Kwaliteitsprofielen bestuursleden

Kwaliteitsprofiel voorzitter:

De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in overleg met de directie de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Toezicht, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de directie en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de directie. De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Heeft grote sociale en communicatieve vaardigheden;

 • Heeft kennis van besluitvormingsprocessen;

 • Heeft ervaring in een complex krachtenveld met uiteenlopende belanghebbenden;

 • Is in staat een goede balans te vinden tussen zorgvuldigheid en besluitvaardigheid in bestuurlijke processen;

 • Heeft zicht op bestuurlijke/politieke verhoudingen met name bij de lokale overheid;

 • Is aanspreekbaar voor de andere leden van de Raad van Toezicht en directie.

Kwaliteitsprofiel financieel en economisch

Van het lid van de Raad van Toezicht met het financiële en bedrijfseconomisch aandachtsgebied wordt gevraagd:

 • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming;

 • Kennis heeft van risicoanalyses;

 • Belangstelling heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming;

 •  Belangstelling heeft voor financieel-economische en fiscale vraagstukken en het overzien van de consequenties en risico’s voor de organisatie.

Kwaliteitsprofiel juridisch en procedureel

Het lid van de Raad van Toezicht met het kwaliteitsprofiel juridisch en procedureel zal zich met name richten op de spelregels die worden afgesproken, zowel met interne als met externe partijen. De specifieke kwaliteit die wordt gevraagd betreft:

 • Inzicht in het rechtspersonenrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht;

 • Inzicht in juridische consequenties van besluiten;

 • Gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

Kwaliteitsprofiel technologische innovatie en ICT

Het lid van de Raad van Toezicht met het kwaliteitsprofiel technologische innovatie en ICT richt zich in het bijzonder op informatiseringvraagstukken. De specifieke kwaliteit die worden gevraagd:

 • Kennis van actuele ontwikkelingen op het terrein van informatisering, in het bijzonder binnen het sociale domein;

 • Staat de directie met ‘raad en daad’ bij, is sparringpartner, maar blijft toezichthouder;

 • Is kritisch ten aanzien van ‘nut en noodzaak’ en is doordrongen van kostenbeheersing.

Kwaliteitsprofiel innovatieve ontwikkelingen in het sociale domein.

Het lid van de Raad van Toezicht met het kwaliteitsprofiel innovatieve ontwikkelingen in het sociale domein richt zich op ‘de ontwikkelingen binnen het sociale domein’. Vanwege de ‘decentralisaties’ zijn gemeenten op zoek naar een nieuwe invulling. De specifieke kwaliteit die wordt gevraagd:

 • Zicht op en kennis van de ontwikkelingen in het sociale domein;

 • Aantoonbaar innovatief betrokken;

 • Oog voor politieke verhoudingen;

 • Kennis van publiek private samenwerking.

Diversiteit

De Raad van Toezicht streeft naar een brede diversiteit:

 • V/M;

 • regionale spreiding binnen de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden;
 • leeftijd.