De Leerdamse samenleving is een samenleving waarin verschillen in afkomst, sekse, seksuele geaardheid, cultuur, religie en denkwijzen door eenieder worden erkend en gerespecteerd.

Hierbij staan gedeelde waarden en normen, burgerschap, het tonen van betrokkenheid bij de samenleving en zelfredzaamheid centraal.

In de visie van gemeente Leerdam staat centraal dat iedereen zo veel als mogelijk moet kunnen meedoen in de samenleving en daarin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. In dit kader is er een werkgroep gevormd bestaande uit enthousiaste vrijwilligers van verschillende achtergronden. De werkgroep werkt langs een drietal sporen:

 1. Ontmoeting
 2. Verdieping
 3. Onderzoek, beleid en implementatie

De werkgroep SamenLeven gaat met een actiegerichte aanpak met het maatschappelijk vraagstuk van het samen leven en wonen van Leerdammers in de samenleving aan de slag. De projectleider is R. Buskop; beleidsmedewerker Sociaal Domein.  Adviseur SamenLeven van SamenDoen adviseert, ondersteunt en ontwikkelt samen met de werkgroep en Leerdammers projecten om het samenleven en wonen in Leerdam te bevorderen.

Door middel van ontmoeting komen de leefwerelden van verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in aanraking en kan worden bijgedragen aan wederzijdse respect en acceptatie. De volgende activiteiten worden in dit spoor georganiseerd:

 • Stadsmaaltijd met culturele markt waarin de samenleving van Leerdam tot uitdrukking komt;
 • Kookcafé plus met dialoogtafels;
 • Ramadanmaaltijd voor eenzame Leerdammers.

Om in Leerdam ruimte te geven voor een verdieping in de gesprekken over het Samen Wonen en Leven worden gedurende het kalenderjaar een aantal bijeenkomsten met inwoners, de gemeente, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en eventueel wetenschappers georganiseerd. In de gesprekken wordt onder andere aandacht besteed aan:

– burgerschap in relatie tot diversiteit in de samenleving;

– arbeidsmarktdiscriminatie in relatie tot meedoen in de samenleving;

– samenleving in relatie tot `behoud van eigen culturele identiteit’.

Het derde spoor is het spoor van onder andere het wegnemen van belemmeringen die er zijn om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Denk hierbij aan onderzoeken uitgevoerd door de vrijwilligers van de werkgroepen. De uitkomsten van het onderzoek wordt op een verdiepende wijze gedeeld met Leerdammers.

SamenOpvoeden

In Leerdam ervaren veel ouderen problemen in het opvoeden van hun kinderen en zitten soms letterlijk met hun handen in hun haren. De gemeente Leerdam heeft de wens om meer preventief te gaan werken op het gebied van opvoedondersteuning. Het uitgangspunt is om in een vroegtijdig stadium signalen op te pikken en waar nodig acties te ondernemen. De aanpak is gericht op het versterken van de eigen kracht en het netwerk van ouders/opvoeders.

Om die reden is er vanuit SamenDoen, Rivas Jeugdgezonheidszorg een werkgroep opgericht met de naam ‘Samen Opvoeden’.  Het aanbod van de werkgroep is preventieve opvoedondersteuning bestaande uit o.a. workshops, themabijeenkomsten, opvoedmarkt ,peer to peer coaching en netwerkondersteuning op maat, etc.

Voor vragen kunt u terecht bij Tulin Yagmur, adviseur SamenLeven
Telefoonnummer: 06- 34693461
Mailadres: tyagmur@samendoen.expert

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers van ouders en jongeren van verschillende achtergronden, een Jeugdverpleegkundige van JGZ en adviseur SamenLeven..  De werkgroep richt zich vooral op creatieve themabijeenkomsten met en voor ouders en kinderen op preventief vlak.

De werkgroep is qua samenstelling een afspiegeling van de samenleving die zich focust op de overeenkomsten over opvoeden en niet op de verschillen. Zij gaat meer experimenteren met workshops, rollenspellen en interactieve bijeenkomst ouders/verzorgers.

De werkgroep werkt nauw samen met JGZ en het Sociaal Team. Er wordt gezamenlijk vorm en inhoud gegeven aan de werkzaamheden van de werkgroep.

SamenDoen richt zich vooral op de begeleiding van de werkgroep en ondersteunt hulpvragen van de ouders/verzorgers. De jeugdgezondheidszorg (Rivas) gaat over de inhoud van de themabijeenkomsten.

De werkgroep richt zich voornamelijk op de (kwetsbare) ouders/verzorgers die grotendeels onvoldoende tot niet worden bereikt vanuit de reguliere gezondheidszorg. Met persoonlijke benadering worden deze ouders bereikt. Ze leren om zichzelf kwetsbaar op te stellen en onderwerpen bespreekbaar maken. Iets dat niet vanzelfsprekend is. Het is van essentieel belang dat ouders/opvoeders zich veilig en uitgenodigd voelen om hun verhaal te doen in aanwezigheid van anderen. Deze manier van werken vergroot het gevoel onder de ouders/verzorgers dat ze er niet alleen voor staan.

Het is de wens van de werkgroep SamenOpvoeden dat;

 • er community’s ontstaan van ouders/verzorgers die elkaar blijven ondersteunen;
 • er verbinding is tussen ouders/verzorgers en professionals;
 • het aantal ouders dat hieraan meedoet steeds groter wordt;

De werkgroep heeft uit vele thema’s een selectie gemaakt waarmee ze aan de slag gaat. De keuze van de onderwerpen heeft plaatsgevonden op basis van de behoefte en vraag van de ouders/verzorgers tijdens de opvoedmarkt en de achterban van de leden van de vrijwilligers. De opzet van de bijeenkomsten is wisselend en maatwerk- gericht.

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Opvoeden tussen 2 culturen
 • Seksuele opvoeding/sexting
 • Omgaan met (zak)geld
 • Communicatie met jongeren/pubers
 • Geestelijke welzijn/depressie bij kinderen en jongeren
 • Zelfbeeld ouders/kinderen

Opvoeden gaat gepaard met vragen, onzekerheid, twijfels en soms met problemen. Zeker als u een kind heeft met een hulpvraag kan de opvoeding u boven het hoofd groeien. SamenDoen kan u hierbij ondersteunen zodat u op termijn de opvoeding zelf weer kunt vormgeven. Dit bereiken we samen door het bieden van een maatje, netwerkcoach en peer to peer coaching binnen het gezin. We brengen in kaart wat u hierin zelf kunt doen, de eigen kracht en waar uw directe omgeving u bij kan helpen. Samen helpen we u vooruit en houden na de afronding van het traject nog contact om waar nodig snel en adequaat te kunnen inspringen